ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งาน / การให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

       บริษัท อิงเบรน จํากัด และ/หรือบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“EngBrain” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ engbrainkids.com และเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า เว็บไซต์” ของเรา) เราได้จัดทํานโยบายคุ้มครองความป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองก่อนเข้าใช้บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานโดยละเอียด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมลแอดเดรส (Email Address) engbraincontact@gmail.com ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00-17:00 น.

         ขอความกรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด และยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้อย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบว่า คุณได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจะดําเนินการเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับเราเท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านบุคคล

       ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น และเพื่อความสะดวก หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้งานกับท่านมากที่สุด ทั้งนี้ระบบจะรวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ของเรา ทางเราได้เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นตัน
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัคร (Sign up/ Register) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านพิ่มเติม เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) ชื่อบนเฟสบุค (Facebook name) เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ ความชอบ (Preferences/ Favorites) ความสนใจ (lnterests) ระดับชั้นเรียนของลูก (Class Level) ปัญหาการเรียนภาษา (Language Learning Problems) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นตัน
 3. นอกจากนั้นเพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะป็นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เราจึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) การบันทึกหน้าเว็บไซต์ (Web Page) ของเว็บไชต์ที่     ผู้บริการเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 4. เว็บไซต์ของเราอาจมีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ที่เรามีข้อตกลงในเครือข่ายด้วย เราขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์อื่นดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เราไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดําเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และเราไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หาก เว็บไชต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือ ดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไชต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้      เราแนะนําให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 1. EngBrain จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และใช้ในการจัดส่งเอกสารหนังสือเรียนต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเราเท่านั้น
 2. EngBrain ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ EngBrain ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ EngBrain เป็นต้น EngBrain จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ EngBrain

การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

 1. เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเวลา เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย ระบบอาจมีการร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้
 2. บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง
 3. เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว ระบบจะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของท่านไว้ในฐานข้อมูลของ EngBrain ต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

       เพื่อประยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้ หรือแชร์ขัอมูลส่วนบุคคล   ของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก EngBrain  ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ EngBrain ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลแอดเดรส (Email Address) engbraincontact@gmail.com ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00-17:00 น.

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการEngBrain    จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น EngBrain   จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

         “คุกกี้” คือข้อมูลที่ EngBrain  ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไชต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งขัอมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ (EngBrain) สามารถบันทึก หรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการรลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม

         ทั้งนี้ EngBrain  จะนําข้อมูลที่ คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ EngBrain  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของEngBrain  ต่อไป

การชำระเงิน และข้อมูลการออกใบเสร็จ

       การชำระด้วยระบบออนไลน์ หรือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านผู้ให้บริการการชำระเงิน หรือธนาคาร ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จ และยืนยันการชำระเงินของท่านผ่านช่องทางการขายของทางบริษัท ว่าการชำระเงินของท่านสำเร็จแล้ว ในกรณีที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้ ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระราคาในแต่ละช่องทางด้วยตัวท่านเอง

         การชำระเงิน และ ข้อมูลการออกใบเสร็จ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบริการเท่านั้นโดยหากบริการไหนไม่มีระบุเรื่องดังกล่าวจะมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้ใช้บริการจะได้รับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ภายใน 30 วันหลังจากตกลงสั่งซื้อโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามที่ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ขณะสั่งซื้อสินค้าหรือชำระเงิน
 2. ผู้ใช้บริการที่เป็นบริษัท หรือ นิติบุคคล มีสิทธิแก้ไขรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และ ขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายใน 3 วันหลังจากตกลงสั่งซื้อหรือชำระเงินโดยจะต้องติดต่อทางอีเมลแอดเดรส (Email Address) engbraincontact@gmail.com เพื่อแจ้งความจำนงพร้อมแนบเอกสาร (หนังสือรับรองบริษัท/ ภพ.20/ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร/ ใบยืนยันการชำระเงิน) อย่างครบถ้วน

นโยบายการคืนเงิน

       บริษัท อิงเบรน จํากัด “บริษัทฯ” ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน เพื่อเป็นข้อตกลง และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะทําการคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ใช้บริการในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการคอร์สเรียนตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
 2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียด ดังนี้
  • กรณีผู้ใช้บริการชําระเงินเต็มจํานวน หรือผ่อนชําระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน ประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ใช้บริการผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
  • กรณีผู้ใช้บริการชําระเงินเต็มจํานวน ตัดผ่านช่องทาง True Money Wallet ระบบจะทําการคืนเงินกลับไปยัง True Money Wallet ที่ท่านใช้ในการชําระเงินโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทําการ
  • กรณีผู้ใช้บริการชําระงินเต็มจํานวนโดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประทศไทย บริษัทจะ ส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับการแจ้งจาก Call Center
 3. บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้าในกรณี ดังนี้
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดรายการ, ผิดประเภท เป็นต้น
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • รวมถึง Gift Voucher ต่าง ๆ ทุกกรณี ที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of Mind) ของผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า