ประวัติผู้สอน

krubow-profile- krubow ครูโบว์ Engbrain อิงเบรน

Kunyanun Sirinitichaichot

Chief Executive Officer (CEO) & Founder
EngBrain เทรนด์เด็กไทยให้พูดอังกฤษคล่อง

ประวัติการศึกษา
       • ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประกาศนียบัตร
        • English for Business and Entrepreneurship University of Pennsylvania (Course Certificated offered through Coursera)
        • Jolly Phonics Thailand (Training Certificated)
        • CBL Creativity-based learning (Training Certificated)

ประวัติการทำงาน

  • ผู้นำ jolly Phonics หลักสูตรนานาชาติ เข้ามาสอนและจัดทำหลักสูตรเชิงปฏิบัติแบบออนไลน์มีนักเรียนกว่า 3,000 คน
  • วิทยากรให้ความรู้เรื่อง Spelling Bee และ Phonics แก่นิสิต ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2019
  • กรรมการตัดสิน Spelling Bee ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ คณะวิทยาการจัดการ 2019
  • ครูผู้จัดนักเรียนไปเรียนและทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ (Singapore Excursion and Adventure Trip)
  • หัวหน้าหลักจัดทำค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 4 ปีเต็ม
  • ผู้ร่วมฝึกอบรมครูให้กับทีม trainers ในบริษัทผลิตปัญญา บริษัทผู้ผลิตครูในเครือโรงเรียนคาทอลิคชั้นนำทั่วประเทศ
  • วิทยากรรับเชิญงานสัมนาให้ความรู้น้องๆ แก่นักเรียนทุนป.ตรี ป.โท ร่วมกับเว็บไซต์ www.Interscholarship.com sponsored by www.eduzone.com
  • กรรมการตัดสิน Impromtu speech และ Story telling ในเครือโรงเรียนมัธยมศึกษางานศิลปหัตถกรรม จังหวัด นครปฐม 2014-2016
  • Master Trainer วิทยากรอบรมการสอนโฟนิกส์ให้กับคุณครูโรงเรียนรัฐบาลในเครือสพฐ.กว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ 2021
  • ผู้ร่วมนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโฟนิกส์ในเวทีระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสนองานวิจัยและเป็นผู้ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนโฟนิกส์ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ กับท่านนายกสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย Thailand Tesol รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียน และ ท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS แห่งประเทศไทย นายกอดุลย์ ดาราธรรม และดร.สุมณี ปิ่นเวหา